Algemene voorwaarden winactie Caribische Brassband

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van Fidelinas-Entertainment.nl. Door deelname aan de betreffende gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarde. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

1 – Deelnemers kunnen tot en met 31 mei 2017 mee doen met de winactie.

2 – De deelnemer is verplicht een recentie achter te laten via google of facebook van Fidelinas Entertainment.

3 – De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste adres gegevens.

4 – De deelnemer draagt zelf zorg voor de geluidsversterkingen indien deze nodig zijn voor aanvang van het optreden.

5 – De Algemene voorwaarden van de Fidelinas Entertainment zijn van toepassing bij het uitvoeren van de winactie. Tevens de Algemene Voorwaarden van winactie zijn van toepassing.

6 – De winnaars worden per telefoon of e-mail van de gewonnen prijs op de hoogte gesteld door de deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.

7 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

8 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

9 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Als dan is Fidelinas Entertainment gerechtigd een andere winnaar te trekken.

10 – De afhandeling van de levering van de Caribische Brassband gebeurt door Fidelinas Entertainment of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste kan Fidelinas Entertainment niet verantwoordelijk worden gehouden voor de levering van de Caribische Brassband.

11 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Fidelinas Entertainment mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

12 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Fidelinas Entertainment gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.

13 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Fidelinas Entertainment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

14 – Fidelinas Entertainment is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

15 – Fidelinas Entertainment is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

16 – Fidelinas Entertainment is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden gedurende de looptijd van winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder Fidelinas Entertainment daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.